Krups Nespresso XN4050 käyttöopas

Krups Nespresso XN4050

Oikealta löydätte Krups Nespresso XN4050 käyttöoppaan. Teillä ollessa kysyttävää , olkaa hyvä ja ilmoittakaa meille asianne tämän sivun alalaidassa.

Tuotemerkki
Krups
Malli
Nespresso XN4050
Tuote
Kieli
Hollantilainen, Englanti, Saksa, Venäjä
Tiedoston tyyppi
PDF
Verkkosivusto
http://www.krups.com/
8 9
6 7
TSM SUCCESS MANUAL® Safe to use - easy to understand due to
TSM® - Total Security Management and ergonomic communication®
C190Cappu/V1/080705
C 190
Storingen verhelpen • Trouble shooting
Устранение неисправностей
Geen indicatie
No display
Индикатор не загорается
Stekker, zekeringen controleren, eventueel knop omdraaien
Check power cord and fuses, switch on if neccessary
Проверить электрическое соединение и
предохранители, при необходимости
Melk schuimt niet
Milk does not get frothy
Молоко не вспенивается
Pijpje demonteren + reinigen
Remove + clean nozzle.
Use only very fresh, very cold milk. Try a different brand of milk
Разобрать + очистить паровое сопло
Geen water toevoer
No water fl ow
Вода не течет
Reservoir vullen
Refi ll water
Наполнить резервуар
aandrukken
press down
нажать
Geen heet water / stoom
No hot water / no steam
Нет горячей воды / пара
Pijpje demonteren, reinigen en zo nodig ontkalken
Dismantle + clean nozzle, descale if necessary
Разобрать + очистить
паровое сопло
и,
если необходимо, очистить от накипи
De capsuleruimte lekt
Leakage in capsule area
Место для капсулы не
герметично
Neem contact op met de NESPRESSO Club
Call the NESPRESSO Club. Tel: 0800 442 442
Обратитесь в Клуб Неспрессо
Er komt geen koffi e uit
No coffee extraction
Кофе не течет
Reinigen, indien nodig ontkalken
Clean, descale if necessary
Очистить и, при необходимости, очистить от накипи
Uw koffi e is niet heet genoeg
Your coffee is not hot enough
Кофе недостаточно горячий
Kopjes voorverwarmen (heet water zonder capsule), indien nodig ontkalken
Preheat the cup (hot water without capsule), descale if necessary
Предварительно подогреть чашки (горячей водой, без
капсулы), при необходимости очистить от накипи
Optionele accessoires • Optional accessoriesДополнительные аксессуары
NESPRESSO ontkalkingsset
NESPRESSO descaling kit
Набор для очистки от накипи
Неспрессо
Art. 3035/C190
Service-Kit 1b
Kapsule plaatje, uitwerper
Spout, ejector
Сервисный набор 1б
Service-Kit 2
Capsulehuis, capsulehuis sleutel
Capsule cage, capsule cage key
Сервисный набор 2
Waterreservoir
Water tank
Резервуар для воды
Deksel
Lid for water tank
Крышка
Milieu • Environment
Утилизация
De verpakking is recyclebaar.
Packaging is made of recyclable materials.
Упаковка подвергается переработке
2 jaar garantie volgens de garantie-verklaring.
Warranty according to the enclosed certifi cate of guarantee.
гарантийный срок 1 год согласно условиям гарантийного
обслуживания в соответствии с действующим законодательством.
Aankoopdatum
Date of purchase
Дата покупки
Stempel van de handelaar/
Handtekening
Dealer‘s stamp / Signature
Печать продавца/подпись
Bij verkeerde aansluiting vervalt de garantie.
De producent kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die
wordt veroorzaakt door ondoelmatig gebruik of verkeerde bediening.
Krups behoudt zich het recht voor op ieder moment zonder voorafgaan-
de waarschuwing wijzigingen aan te brengen aan of in de machine.
This product has been designed for domestic use only. Any commercial use,
inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer
accepts no responsibility and the guarantee will not apply.
В случае неправильного подключения к электросети гарантия
прекращается автоматически.
Производитель не может быть привлечен к ответственности за
ущерб, возникший в результате использования аппарата не по
назначению или неправильного обращения с ним.
Onderdelen • Spare partsСменные детали
Technische gegevens • Technical data
Технические данные
Wees vriendelijk voor het milieu !
Uw apparaat bevat materialen die geschikt zijn voor hergebruik.
Lever het in bij het milieustation in uw gemeente of bij onze technische dienst.
Environment protection fi rst!
Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.
Leave it at a civic waste collection point.
Защита окружающей среды.
Устройство содержит полезные материалы, которые могут быть переработаны или использованы повторно.
Сохраните их.
GEBRUIKSAANWIJZING
Instruction Manual
Руководство по эксплуатации
Het apparaat pas na het lezen van deze gebruiksaanwijzing in gebruik nemen. Veiligheidsvoorschriften zie pagina 8!
Read this Instruction Manual and the safety instructions (pages 8 and 9) before operating the appliance!
Прежде, чем пользоваться прибором, пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство и
инструкцию по безопасности!
• Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door
voordat u het apparaat in gebruik neemt en houd
u aan de gebruiksinstructies: als het apparaat niet
overeenkomstig de gebruiks-aanwijzing wordt gebruikt, vervalt de
aansprakelijkheid van KRUPS/NESPRESSO.
In geval van nood: direct de stekker uit het stopcontact trekken.
Houd het apparaat buiten bereik van kinderen. Het gebruik van het
apparaat door kinderen dient uitsluitend onder toezicht plaats te
vinden.
Controleer of de netspanning, aangegeven op het apparaat, overeen
komt met de netspanning van het elektriciteitsnet.
U dient het apparaat aan te sluiten op een stopcontact met
randaarde. Verkeerde aansluiting maakt de garantie ongeldig.
Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en
mag alleen binnenshuis gebruik worden.
Heet water, stoom, heetwater-/ stoompijpje en capsulecontainer zijn
heet. Gevaar voor verbranding!
Heet water-/ stoomstraal nooit op lichaamsdelen richten. Gevaar voor
verbranding!
Opgepast: bij snel knipperen van het groene lampje geen
warm water nemen. In plaats plaats van warm
water ontstaat er een sterke stoomstraal –
Verbrandingsgevaar. Systeem afkoelen zie Cappuccino «4».
Gevaar voor verwondingen van vingers door de scherpe
capsule-openers in de capsuleruimte!
Vloeistoffen verwarmen: stoom-/ heetwaterpijpje zo diep mogelijk
in de vloeistof steken, anders kunnen stoom en vloeistof omhoog
spuiten.
Sluit het compartiment met behulp van de beugel. Nooit tijdens
gebruik openen.
Trek, na gebruik, de stekker uit het stopcontact. Voor onderhoud/
reiniging stekker uit stopcontact trekken en apparaat laten afkoelen.
Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het aansluitsnoer te
trekken.
Maak geen gebruik van het apparaat als het niet goed functioneert
of als het beschadigd is. Neem in zo‘n geval contact op met de
NESPRESSO Club.
Met uitzondering van reiniging en gebruikelijk onderhoud, dienen
werkzaamheden aan het apparaat te worden ultgevoerd door
NESPRESSO.
Doe het apparaat, noch het aansluitsnoer, noch de stekker in water
of in een andere vloeistof.
Laat het aansluitsnoer niet binnen handbereik van kinderen hangen.
Laat het aansluitsnoer nooit in aanraking komen met of in de buurt
hangen van warme onderdelen van het apparaat of van andere
warmtebronnen.
Laat het aansluitsnoer niet over scherpe hoeken en randen hangen.
Maak geen gebruik van het apparaat als het aansluitsnoer of de
stekker beschadigd is. Om elk risico te vermijden, dient u ze te laten
vervangen door NESPRESSO.
Plaats het apparaat niet op een hete ondergrond, zoals een
kookplaat, en gebruik het niet in de buurt van een open gasfl am.
Voor uw eigen veiligheid, dient u uitsluitend gebruik te maken van
NESPRESSO accessoires en onderdelen, afgestemd op het apparaat.
Maak geen gebruik van het apparaat zonder de lekbak en het rooster.
Alle KRUPS/NESPRESSO apparaten worden onderworpen aan een
strenge controle. Steekproefsgewijs worden gebruikstesten gedaan.
Dit verklaart eventuele sporen van gebruik.
Ontkalken: 1. voorbereiden: veiligheidsvoorschriften op de
verpakking in acht nemen.
2. ontkalken: tijdens het ontkalken handgreep niet
openen en stoompijpje niet gebruiken.
3. spoelen: waterreservoir en machine reinigen
om ontkalkingsresten te verwijderen
• Please read these instructions carefully before using
your appliance for the fi rst time and retain them
for future use. Any use which does not conform to
the instructions will absolve NESPRESSO from any liability.
• Emergency:
immediately remove the power cord from the socket.
Do not leave this appliance within reach of unsupervised children. The
use of this appliance by young children or by disabled persons must
be supervised at all times.
Check that voltage indicated on the information plate on the
appliance does
appliance matches that of your electrical system.
Only use an earthed socket to connect the appliance.
Any connection error will negate the guarantee.
Your appliance is intended solely for domestic and indoor use.
Hot water, steam, spout and capsule holder are hot.
Danger of injury from burns.
Do not direct steam or hot water towards the body.
Danger of injury from burns.
Danger of fi nger injury in the capsule holder from the sharp capsule
puncher.
Heat up drinks: Dip the steam nozzle deep into the liquid in order to
avoid hot water or steam splashes.
Close the jaw fi rmly by using the handle.
Do not open the capsule container during operation.
Unplug your appliance as soon as you have fi nished using it. Before
maintenance/ cleaning unplug the machine and let it cool down. Do
not unplug it by pulling on the cord.
Do not use the appliance if it is not working correctly or if it has
been damaged. If this happens, please contact an approved
NESPRESSO service centre. Tel: 0800 442 442
Any intervention other than normal cleaning and maintenance by the
customer must be carried out by an approved NESPRESSO service
centre.
Do not place the appliance, the power cord or the plug in water or
any other liquid.
Do not allow the cord to hang down within reach of children.
The power cord must not be close to or in contact with hot parts of
your appliance, close to a source of heat or resting on a sharp edge.
If the power cord or the plug are damaged, do not use the appliance.
To prevent any risk, you must have these replaced by an approved
NESPRESSO service centre.
Do not place the appliance on a hot surface such as a hotplate and
never use it close to a naked fl ame.
Always place on a fl at, stable,
heat-resistant work surface.
For your own safety, please use only the NESPRESSO accessories and
spare parts which are suitable for your appliance.
Do not use the appliance when the drip tray and the grid are not
in place.
Советы по безопасному использованию
Veiligheidsvoorschriften
Safety advice
All NESPRESSO appliances are subject to strict quality controls.
Practical user tests are done with appliances selected at random,
which explains any signs of use.
Disposal: Unplug the machine and cut off the power cord. Bring
machine and power cord to your next customer service or any public
collection area.
Перед тем, как впервые воспользоваться
Вашим аппаратом, внимательно прочтите
инструкцию по его эксплуатации и
сохраните ее для последующего
использования: в случае использования аппарата не
по назначению фирма NESPRESSO освобождается от
всякой ответственности.
В чрезвычайной ситуации немедленно отключите
вилку аппарата от электросети.
Не позволяйте детям пользоваться аппаратом без
присмотра. Использование этого аппарата
малолетними детьми или лицами с ограниченными
возможностями должно проводиться под присмотром.
Убедитесь в том, что напряжение питания вашего
аппарата соответствует напряжению электросети в вашем
доме.
Подключайте аппарат исключительно к заземленной
розетке. Всякое неправильное подключение
аннулирует гарантию.
Этот прибор предназначен только для бытового
применения
Горячая вода, пар и патрубок подачи горячей воды/пара
нагреты до высокой температуры. Будьте осторожны,
берегитесь ожогов!
Избегайте попадания струи горячей воды /пара на
тело. Будьте осторожны, берегитесь от ожогов!!
Внимание: если зеленый индикатор быстро мигает,
горячую воду наливать нельзя. Вместо струи горячей
воды может образоваться сильная струя пара. Риск
ожогов! Охладить систему, см. Капуччино “4”.
Будьте осторожны, существует риск поранить пальцы
ножами, находящимися в капсульном отделении!
Повторное подогревание напитков: опустите сопло
подачи пара как можно глубже в жидкость,иначе пар и
жидкость могут разбрызгаться.
Всегда закрывайте капсульное отделение только с
помощью ручки и никогда не открывайте его во время
приготовления напитка.
Отключите аппарат от сети сразу после того, как
закончили пользоваться аппаратом. Перед началом любых
работ по обслуживанию аппарата отключите его от сети
и дождитесь его остывания. Никогда не тяните за сетевой
шнур, чтобы отключить аппарат.
Не пользуйтесь вашим аппаратом, если он не
функционирует нормально или если он был поврежден. В
этом случае обращайтесь в сервисный центр NESPRESSO.
Всякое вмешательство, кроме чистки и повседневного
обслуживания клиентом, должно проводиться одним из
сервисных центров NESPRESSO.
Запрещается погружать в воду или другую жидкость
прибор, сетевой шнур или вилку.
Не допускайте свешивания шнура в тех местах, где до него
может дотянуться ребенок.
Сетевой шнур никогда не должен находиться в
непосредственной близости к нагретым частям вашего
аппарата или в контакте с ними, вблизи источника тепла
или на остром углу.
Если сетевой шнур или вилка повреждены, не пользуйтесь
аппаратом. В целях обеспечения безопасности
обязательно сдайте его для замены сетевого шнура и
вилки в сервисный центр NESPRESSO.
Не ставьте аппарат на горячую поверхность, например,
конфорку электроплиты, и не пользуйтесь им вблизи
открытого огня.
В целях Вашей безопасности используйте только
принадлежности и съемные детали, изготовленные
компанией NESPRESSO для Вашего аппарата.
Не пользуйтесь аппаратом, если поддон для стока и
решетка не поставлены на место.
Все аппараты NESPRESSO подвергаются серьезному
контролю. Выбранные наугад аппараты приводятся в
действие, чем и объясняются возможные следы их
использования.
Очистка от накипи: 1. Подготовка: Пожалуйста,
прочитайте инструкции по безопасности на упаковке.
2. Очистка от накипи: Не открывать фиксаторы зажима и
не использовать функцию “Пар” во время чистки.
3. Промывание: промыть резервуар для воды и очистить
аппарат, чтобы удалить остатки средства для очистки от
накипи.
Устранение неисправностей: Выньте вилку сетевого
шнура из розетки. Отрежьте сетевой шнур у основания
аппарата. Доставьте аппарат и шнур в официальный
сервисный центр по устранению неисправностей или в
Ваш сервисный центр послепродажного обслуживания.

Onko teillä kysyttävää Krups Nespresso XN4050 ?

Teillä ollessa kysyttävää "Krups Nespresso XN4050"

Myynnissä